Shopping Cart

0 items

Terms of Service

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между ELITE PRECIOUS, от една страна, и от друга страна, клиенти на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на интернет адрес с домейн www.eliteprecious.com (наричан за краткост сайт). С всяка направена поръчка потребителят декларира, че е прочел, запознат е и e съгласен с настоящите "Общи условия". 

І. Договор за продажба от разстояние. Страни.

Чл.1. Всяка поръчка от страна на клиент на сайт www.eliteprecious.com има силата на волеизявление за сключването на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал. 1 от Закона за защита на потребителя (Договора).

Чл.2. (1) Договорът се смята за сключен в гр. София, на български език.

(2) Договорът се смята за изпълнен, когато клиентът получи поръчания артикул, а ELITE PRECIOUS получи цената.

Чл. 3. (1) Поръчка през сайта може да прави всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице.

(2) Доставчик по Договора е ELITE PRECIOUS, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписвания търговско дружество с фирма "ИВ 2007" ЕООД, ЕИК: 175356748, със седалище и адрес на управление:  гр. София, район Панчарево, ж.к. Панчарево, Местност Детски Град № 2 . ELITE PRECIOUS е регистриран администратор на лични данни.

ІІ. Поръчка, доставка, цена

Чл.4. (1) Поръчка през сайта на ELITE PRECIOUS може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, след първоначална регистрация от страна на потребителя.

(2) Първоначалната регистрация се прави еднократно като за целта клиентът попълва регистрационен формуляр. Данните, означени със звездичка във формуляра, са задължителни. При регистрация клиентът въвежда адреса на доставка, името и фамилията си, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът избира и въвежда потребителско име и парола, с които ще се индивидуализира при последващи поръчки. След успешна регистрация, при всяка следваща поръчка, клиентът има възможност за промяна на въведения телефон за контакт и адрес за доставка.

(3) При последващи поръчки през сайта е достатъчно клиентът да се индивидуализира чрез въвеждане на потребителско име и парола на съответните за това места.

(4) Клиентът може да следи и да проверява от своя личен профил състоянието на текущата си поръчка, а именно избраните стоки, тяхното количество и крайна цена. Оттам клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.

(5) Клиентът може да проверява от своя личен профил състоянието на всички свои предишни поръчки.

(6) Информацията за направените предишни поръчки, включително данните от всеки регистрационен формуляр, се пазят в информационната система на ELITE PRECIOUS.

Чл.5. Поръчката се обработва на следващия работен ден, а доставката се извършва до конкретен адрес на територията на Република България, в часовете от 09.00 часа до 17.30 часа всеки работен ден и събота в часовете от 09.00 часа до 13.30 часа, с изключение на неделя и дните на официалните празници в Република България.

Чл.6. След обработване на поръчката ELITE PRECIOUS се свързва с клиента по посочения от него телефон за потвърждаване на получената поръчка.

Чл.7. (1) Доставката се извършва с куриерска фирма на адреса, посочен в поръчката и потвърден от потребителя. В случай, че адресът е трудно откриваем, намира се в затворен комплекс или до него се достига чрез контролиран достъп, клиентът трябва да даде по-ясни указания, както и да осигури присъствие с цел осъществяването на своевременна доставка.

(2) Срокът за доставка зависи от дестинацията на поръчката като максималният срок за доставка е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на обработване на поръчката.

Чл.8. (1) Цената за всеки артикул е посочена в сайта с включен ДДС (Данък добавена стойност). Клиентът вижда отделно цената на доставката при финализиране на поръчката си.

(2) Цената за доставката е изцяло за сметка на клиента.

(3) ELITE PRECIOUS запазва правото си за промени и актуализиране на посочените в сайта цени.

Чл.9. (1) Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане:

а) Наложен платеж: При получаване на продукта, дължимата сума се плаща на куриера
б) По банков път: чрез банков превод в указаната от ELITE PRECIOUS банкова сметка. Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 24 (двадесет и четири) часа от потвърждаване на получената поръчка съгласно чл. 6 от настоящите Общи условия. Плащането се счита за изпълнено със заверяване банковата сметка на ELITE PRECIOUS. Цената на самата доставка се плаща отделно на куриера при получаване на доставката.

(2) При избор от страна на клиента за плащане по банков път, поръчката се анулира, в случай че в срока по предходната алинея не постъпи цялата дължима сума.

(3) Ако в срока на плащане по ал. 1, буква „б”, бъде направена нова/и поръчка/и от същия клиент, то изпълнението й/им ще започне след постъпване на цялата дължима сума по предходната поръчка.

Чл. 10. В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие, доставката се връща и клиентът може да поиска по телефона за контакт, посочен на сайта, поръчката да бъде доставена отново до същия адрес или до друг адрес за негова сметка.

Чл. 11. Предлаганите артикули отговарят на снимковите изображения, разположени на сайта, като са възможни леки отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от който клиентът извършва поръчката.

III. Основни права  и задължения на всяка една от странитепо договора за продажба от разстояние

Чл.12. Права и задължения на ELITE PRECIOUS:

а) ELITE PRECIOUS се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това не зависи от прекъсване на съобщителни мрежи и връзки, неработещи надземни, подземни и въздушни устройства; неработещи сървъри, компютри, операционни системи и други подобни, извън обсега на въздействие на ELITE PRECIOUS.

б) ELITE PRECIOUS предоставя 1 (една) година гаранция за всички предлагани артикули, който срок тече от датата на доставката. Поправката на артикулите в срока на гаранцията е безплатна при представяне на сертификат за качество. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилно ползване или небрежно отношение;

в) ELITE PRECIOUS доставя поръчката, придружена с всички необходимите документи, сертификати за качество, описание на поръчания артикул, както и условията и мястото на гаранционното обслужване;

г) ELITE PRECIOUS има право да изпраща търговски съобщения до потребителите, както и да поставя всякакви рекламни форми за стоки и услуги в сайта, /както и по опаковките, в които се доставя поръчания артикул/, включително и такива които препращат към други Интернет страници. ELITE PRECIOUS не носи отговорност за верността и законосъобразността на подобни сайтове;

д) ELITE PRECIOUS не носи отговорност за непредоставяне на услугите в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги, извън контрола на ELITE PRECIOUS, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

е) Ако избраните артикули не са налични или възникне проблем  с доставката, ELITE PRECIOUS се задължава да  възстанови всички предварително платени суми до 30 (тридесет) дневен срок от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл.13. Права и задължения на Клиента:

а) Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и паролата за сайта на трети лица, тъй като се счита за автор и / или титуляр на всяка отправена поръчка чрез сайта;

б) Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите Интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на Интернет етиката -SPAM, JUNK MAIL, FLOOD, HACK, CRACK, изпращане на „троянски коне”, инсталация на вируси и други подобни;

в) Клиентът е длъжен да актуализира регистрационните си данни непосредствено след извършена промяна в тях;

г) Клиентът може да върне поръчката в срок от 14 дни от датата на доставката. За целта артикулът трябва да е в оригинална си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.Възстановяването на  сумата от страна на ELITE PRECIOUS се извършва по банков път на сметка, посочена от клиента, в 30 (тридесет) дневен от връщането на поръчката.

д) По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта на ELITE PRECIOUS, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да се свърже със сътрудник на ELITE PRECIOUS на посочения на сайта телефон за връзка.

е) Клиентът е длъжен да предостави в хода на регистрацията правилни данни, както и разрешава ELITE PRECIOUS да проверява тяхната достоверност.

IV. Съхраняване на информация и защита на личните данни

Чл. 14. Продавачът обработва лични данни в съответствие с приложимите закони и съгласно Политиката си за лични данни, която е и неразделна част от настоящите Условия.

Чл. 15. Продавачът може да се свързва с Клиента/Купувача на предоставените от последния данни за кореспонденция, както е посочено в Политиката за лични данни. В същата са описани възможността и начина Клиентът/Купувачът по всяко време да възрази срещу получаването на рекламни съобщения от Продавача.

Чл. 16. (1) По всички неуредени от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Софийски районен съд.

Настоящите Общи условия са утвърдени с решение на управителя и едноличен собственик на капитала на "ИВ 2007" ЕООД, ЕИК: 175356748 от Търговския регистър на 26 ноември 2012 г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им.

ELITE PRECIOUS си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на Клиентите чрез публикуването им на сайта.